W wolności najważniejsza jest jej świadomość... (prof. Tadeusz Kotarbiński)
budynek

Zakład Poprawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim jest zakładem półotwartym dla młodzieży niedostosowanej społecznie, skierowanej do zakładu na podstawie prawomocnych wyroków sądowych, rozpoznanej przez specjalistyczne zespoły diagnostyczne jako : będącej w normie intelektualnej bez zaburzeń neuropsychicznych i osobowościowych, wymagających wzmożonej opieki psychoterapeutycznej i lekarskiej w wieku od 13 do 21 lat.Misja

Misją Zakładu Poprawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim jest pełna społeczna readaptacja nieletnich przebywających w placówce i przygotowanie ich do aktywnego, zgodnego z normami moralnymi i prawnymi, samodzielnego funkcjonowania w różnych rolach społecznych: rodzinnych, zawodowych, obywatelskich. Każdemu z naszych wychowanków staramy się zapewnić optymalne warunki do harmonijnego rozwoju intelektualnego i duchowego, odkrycia własnych predyspozycji i odzyskania wiary we własne możliwości, pokonania indywidualnych słabości i korekty dotychczasowej hierarchii wartości. Kształcenie i wychowanie w naszym Zakładzie zapewnia podopiecznym wszechstronną pomoc w osiąganiu dojrzałości i nabywaniu umiejętności pozwalających sprostać dorosłemu życiu, uczy odpowiedzialności, życzliwości, tolerancji i wzajemnego szacunku, kształtuje postawy patriotyzmu, poszanowania tradycji i dorobku kulturowego naszej Ojczyzny oraz otwartości na kulturę innych narodów. Pracę resocjalizacyjną opieramy na pełnej akceptacji każdego wychowanka, uznaniu jego autonomii i indywidualności oraz poszanowaniu wszelkich przysługujących mu praw.

Zadania zakładu

Podstawowymi zadaniami zakładu są: wychowanie resocjalizujące przebywających w nim wychowanków, zmierzające do zmiany postaw nieletnich wobec samych siebie jak również w kierunku społecznie akceptowalnym, umożliwiające wszechstronny rozwój osobowości oraz przygotowanie do samodzielnego życia w społeczeństwie zgodnego z prawem i normami społecznymi. Zakład Poprawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje je poprzez:

  • zintegrowaną działalność dydaktyczną szkoły oraz internatu
  • naukę zawodu i wychowanie przez pracę we własnych warsztatach szkoleniowych
  • udział w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym środowiska
  • podniesienie kultury pedagogicznej rodzin wychowanków
Wizja

Pragniemy tworzyć placówkę nowoczesną, otwartą na zmiany zachodzące we współczesnym świecie, cieszącą się uznaniem i zaufaniem społecznym. Podejmowane przez nas oddziaływania mają służyć zapewnieniu wychowankom poczucia bezpieczeństwa poprzez tworzenie atmosfery wzajemnego szacunku, zaufania, otwartości w relacjach z nimi i między sobą oraz eliminowaniu negatywnych skutków związanych z samym faktem izolowania. Kierowana do nich profesjonalna, bogata oferta resocjalizacyjna stwarza im możliwość samorealizacji, zdobycia pożądanych przez nich umiejętności i rozwoju potrzebnych w prawidłowym funkcjonowaniu kompetencji społecznych.
Zadania wynikające z misji placówki będziemy realizować podejmując następujące działania:

  • dokonywanie szczegółowej diagnozy pedagogicznej, psychologicznej i resocjalizacyjnej każdego wychowanka,